اعضاء هیئت‌ مدیره

 • نام عضو هیئت مدیره :شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان(سیدکو)
  • نام نماینده عضو حقوقی:فریدون رحمانی
  • سمت:مدیرعامل وعضوهیئت مدیره
  • موظف
  • مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

 

 • نام عضو هیات مدیره :شرکت سیمان مازندران
  • نام نماینده عضو حقوقی:جواد سلطانی
  • سمت:نایب رئیس هیئت مدیره
  • غیرموظف
  • مدرک تحصیلی:دکترا

 

 • نام عضو هیات مدیره :شرکت سیمان فیروزکوه
  • نام نماینده عضو حقوقی:سید باقرنبوی چاشمی
  • سمت: رئیس هیئت مدیره
  • غیرموظف
  • مدرک تحصیلی:لیسانس

 

 • نام عضو هیات مدیره :بخش خصوصی
  • نام نماینده عضو حقوقی:سیدهادی میرحسینی
  • سمت:
  • غیرموظف
  • مدرک تحصیلی:لیسانس

 

 • نام عضو هیات مدیره :شرکت سیمان شمال
  • نام نماینده عضو حقوقی:داوود خانی
  • سمت:
  • موظف
  • مدرک تحصیلی:فوق لیسانس